Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tento konopný portál www.medbax.cz je primárně určen uživatelům starším 18 let. Návštěvník, který nedosáhl 18 let je oprávněn nakupovat pouze položky, které neobsahují CBD. Doplňky výživy společnosti medandbax s.r.o., nejsou léky, ale potraviny s fyziologickým účinkem, které obsahují přírodní účinné látky určené k doplnění stravy. V souladu s nařízením EU 37/2004 (IV. 26.) a nařízeními pro hospodářskou péči upozorňujeme na skutečnost, že doplňky výživy nejsou vhodné pro léčbu a léčení nemocí, zdravotních problémů a funkčních poruch ve všech našich komunikačních rozhraních. Prevence. Jejich konzumace nenahrazuje odborné posudky, rady a nezbytnou terapii. Zaměstnanci a zástupci naší společnosti neposkytují a nemohou poskytovat zdravotní a lékařské rady a texty našich webových stránek a článků také nepřijímají závěry týkající se jejich obsahu. Položky, které obsahují stopové množství THC <0,2% jsou deklarovány jako aromatický olej. Portál nijak nenabádá ke konzumaci těchto produktů.

Předmětem prodeje jsou: aromatické oleje, kosmetika, výživové doplňky.

Provozovatel internetového obchodu: medandbax s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00, Brno, CZ

 

Infolinka 0919 060 024, email: info@medbax.cz

Kontaktní údaje prodávajícího: Obchodní jméno: medandbax s.r.o.

Adresa: Nové Sady 988/2, 602 00, Brno, Česká republika

Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Brno, oddíl C, vložka číslo 116973 C

IČO: 09060693

DIČ: CZ09060693

Bankovní účet: SK9083300000002501909967

1. Objednání zboží, uzavření smlouvy

1.1. Vyplněním a odesláním formuláře (objednávky) na internetové stránce prodávajícího zaslal kupující návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka").

1.2. Kupující zasláním objednávky souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek jako já jejich příloh, se zněním reklamačních podmínek jakož i s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává závaznou.

1.3. Po odeslání objednávky zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího automaticky prováděny oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení doručení objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

1.4. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka. Potvrzení o doručení objednávky není akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.

1.5. Prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího přijata na vybavení (dále jen "akceptace objednávky").

1.6. Nutnou podmínkou pro akceptování elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka musí obsahovat následující náležitosti:

- název odběratele, fakturační adresu, adresu pro doručení zásilky,

- kontaktní údaje na odběratele - telefon, e-mail

- druh a množství objednaného zboží

- způsob platby

- způsob odběru - doručení

- u podnikatelských subjektů výpis z OR nebo Zr, IČO, DIČ, DIČ a povolení k prodeji nebo distribuci SBL, pokud jím disponují

1.7. Položky, které obsahují stopové množství THC <0,2% jsou deklarovány jako aromatický olej. Portál nijak nenabádá ke konzumaci těchto produktů.

1.8. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

1.9. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

1.10. Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.medbax.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami a jejich přílohami. Smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí prodávající neprodleně potvrdí na zadaný e-mail kupujícího. Takto uzavřenou smlouvu nelze jednostranně měnit. Uzavřenou smlouvu je možné zrušit na základě dohody obou stran.

1.11. Kupující ze zemí Evropského společenství nakupují s respektováním právních předpisů země dodání. Prodávající nemá žádnou odpovědnost v případě, že kupující nakupuje v rozporu s platnou legislativou země dodání.

1.12 Zákazník bere na vědomí, že v případě koupě zboží nese plnou odpovědnost za splnění povinností, které pro něj vyplývají z celních a daňových zákonů a ostatních právních předpisů v zemi, do které mu bylo zboží doručeno. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností zákazníka v zemi doručení zboží.

 

1.13 Kupující musí mít minimálně 18 let na nákup výrobků s CBD!

 

2. Podmínky dodání

 

2.1. Kupující je povinen na základě odeslané a potvrzené objednávky:

- převzít objednané zboží, - zaplatit za zboží dohodnutou cenu prodávajícímu, - při jeho přebírání překontrolovat neporušenost obalu a také samotný zboží, - v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme bez udání důvodu,

prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

2.2. Prodávající je povinen na základě přijaté a potvrzené objednávky:

- dodat zboží zákazníkovi a to nejpozději do 48 hodin od potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem,

- dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně, - spolu s zboží nebo následně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například doklad z RP, fakturu za zboží, reklamační list.

2.3. Prodávající neodpovídá za:

- opožděné dodání zboží zaviněné nepříznivou situací na cestách,

- opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce,

- Pokud po převzetí zásilky zákazník zjistí, že zboží už má nebo neodpovídá jeho představám. Takové zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci,

- zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.

2.4. V případě pochybností o věku kupujícího je kupující CBD výrobku povinen se prokázat prodávajícímu / doručovateli zboží /, že dosáhl věku 18 let věrohodným dokladem, jinak je prodávající povinen odepřít dodání zboží.

 

3. Cena zboží doručení a balné a platební podmínky

 

3.1. Kupní cena za zboží uvedená na internetové stránce elektronického obchodu, provozována prevádzkovateľom- prodávajícím je uvedená koncová cena včetně ostatních daní, ve výši stanovené platným právním předpisům České republiky. Kupní cena nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné související služby.

3.2. Všechny ceny uvedené na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou uvedeny v eurech, včetně všech daní. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zakoupeného zboží na místo určení. Tato částka je připočtena k ceně zboží.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, nebo změny cen od dodavatelů nebo výrobců zboží. Prodávající je vázán cenou v okamžiku potvrzení přijetí objednávky, ledaže ve zveřejněné ceně došlo k chybě v psaní.

3.4. Kupní cenu zaplatí kupující předem zvoleným způsobem platby, který si zvolí a vyznačí v objednávke- formulář:

- úhrada v hotovosti,

- platba kartou - Visa, Visa Electron, Maestro, Master card,

3.5. Daňový doklad - faktura je zasílána elektronickou formou na emailovou adresu zákazníka, kterou uvedl při objednávce, v případě úhrady v hotovosti - vydaný platný doklad z registrační pokladní.

3.6. Pokud kupující neuhradí zálohovou fakturu ve lhůtě splatnosti, objednávka bude zrušena a zároveň zanikne obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

3.7. Poplatky za přepravu dle ceníku www.medbax.sk/preprava

3.8. Stornovat objednané zboží má zákazník právo do doby dokud nebude zboží předáno k přepravě bez storno poplatku Stornování už vyexpedované objednávky je možné, avšak za poplatek ve výši dopravních nákladů uvedených v objednávce. Storno objednávky nám zašlete na adresu info@bevmarket.sk kde uveďte všechny detaily objednávky, kterou chcete zrušit.

 

4. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 

4. Pokud je zákazník spotřebitelem, může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od přijetí zboží. Lhůta pro uplatnění tohoto práva počíná dnem, kdy zákazník dostane zboží. Zboží nesmí být otevřený a nepoužité.

 

4.1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .

U kupujícího se obecně předpokládá znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů při nákupu zboží na stránce e-shopu medbax.sk.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením zo strany kupujúceho na web stránke www.medbax.sk. Zabezpečení a způsob ochrany počítače kupujícího, případně údajů nacházejících se v počítači je k tíži kupujícího. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na stránce medbax.sk mohou být aktualizovány a prodávající může kdykoli změnit výrobky bez předchozího upozornění. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího a bere na vědomí informace v nich uvedené. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění Provozovatel této stránky si vyhrazuje právo jednostranné úpravy zřejmých nesprávností jakož i opravy chyb v počtu kusů v množství, v počtu balení i v ceně, které vznikly při psaní, provozu a údržbě stránky . Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

5. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

 

Případné spory mezi medandbax s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak MEDBAX doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Alzu pro vyřešení nastalé situace.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28. 2. 2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách medandbax s.r.o. nebo elektronicky na www.amedbax.cz